مطالب جدید

چگونه تشخیص بدهیم باتری ماشین خراب شده است؟

فروردین / 15 / 1399

یکی از علائم خرابی باتری این است که هنگام استارت زدن، باتری نتواند استارت را به حرکت در آورد.